Powered by Blogger.
RSS

8 Video การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น 27 มิ.ย.2554

       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี มีการจัดอบรม ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น
      กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และ ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดงาน
ในการอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี      นายวิรัต อสัมภินาวงศ์ นายอำเภอเมือง กล่าวในพิธีเปิดงาน
ในการอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
     การรับมอบหนังสือรับรองการเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล 12 สภา
     การประกาศเจตนารมณ์การเลือกตั้ง 2554 โดย สมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี (คุณ อินทิรา ภู่สุวรรณ อ่านประกาศ)


คำประกาศเจตนารมณ์การเลือกตั้ง 54 โดย สมัชชาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี

      บทเรียนจากการเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมา เสียงของประชาชน คนจน ผู้ยากไร้ ผู้ใช้แรงงาน คนชายขอบ ทั้งชนบทและในเมืองใหญ่ เจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศ กลับไม่ได้รับการตอบสนองเจตจำนงทางการเมือง เพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ขณะที่ทรัพยากรของประเทศถุกบุกรุกและเกิดการแย่งชิง ความมั่งคั่งร่ำรวยกลับตกอยู่ในมือของคนแค่หยิบมือเดียว กลายเป็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างมหาศาล ทำให้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเครื่้องมือของฝ่ายการเมือง ความทุกข์ยากของแผ่นดินได้กลายเป็น ความขัดแย้งทางโครงสร้างทั้งความคิดทางการเมือง และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

      ด้วยเหตุนี้วาระแห่งการเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 มีความสำคัญและยิ่งตอกย้ำว่า การบริหารบ้านเมืองที่เป็นเรื่องของการจัดสรรประโยชน์ของชาติ จึงไม่อาจปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองเพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป พวกเราสมัชชาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี จึงขอประกาศเจตนารมณ์การเลือกตั้งและได้ร่วมกันสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเ็ป็นวาระประชาชนเพื่อเสนอต่อพรรคการเืมืองทุกพรรค ดังนี้

      1. ให้่ทบทวนแผนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่และแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนักทุกประเภททุกชนิดที่จะลงมาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อันจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

      2. ให้ยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสารเคมีอันตรายที่ใช้เกี่ยวกับการเกษตรกรรม และประกาศห้ามใช้สารเคมีอันตรายทุกชนิด ทีี่ประเทศผู้ผลิตยกเลิกไม่ใ่ช้ในประเทศตนเองแล้ว รวมทั้งผลักดันให้มีการผลิตและใช้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพให้เต็มพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

      3. ผลักดันให้เกิดกองทุนประกันความเสี่ยงภาคเกษตรกรของจังหวัดจันทบุรีในทุกมิติ (ทั้งผลผลิตและภาวะภัยพิบัติ) บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

      4. ผลักดันการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการและการตัดสินใจให้เ็ป็นของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การจัดสวัสดิการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย โดยให้ประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการทุกกระบวนการ

      5. จัีดให้มีกลไกหนุนสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น ทุกระดับ อย่างเป็นรูปธรรม

      6. เราขอสนับสนุนสมุดปกขาว "ข้อเสนอ วาระประชาชน ในการเลือกตั้ง 2554 " ของเครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และ แถลงการณ์ร่วมของภาคีเครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทยภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก 12 จังหวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554
     การยื่นข้อเสนอให้กับตัวแทนจากพรรคการเมือง     ร.ต.ต. ปัญญวัฒน์ กล่าวกับตัวแทนพรรคหลังจากการยื่นข้อเสนอให้กับตัวแทนจากพรรคการเมือง

     การมอบหนังสือรับรองการเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล 12 สภา     ร.ต.ต. ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต กล่าวสรุปปิดเวทีในช่วงบ่าย

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment