Powered by Blogger.
RSS

8 Video การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น 27 มิ.ย.2554

       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี มีการจัดอบรม ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น
      กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และ ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดงาน
ในการอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี      นายวิรัต อสัมภินาวงศ์ นายอำเภอเมือง กล่าวในพิธีเปิดงาน
ในการอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
     การรับมอบหนังสือรับรองการเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล 12 สภา
     การประกาศเจตนารมณ์การเลือกตั้ง 2554 โดย สมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี (คุณ อินทิรา ภู่สุวรรณ อ่านประกาศ)


คำประกาศเจตนารมณ์การเลือกตั้ง 54 โดย สมัชชาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี

      บทเรียนจากการเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมา เสียงของประชาชน คนจน ผู้ยากไร้ ผู้ใช้แรงงาน คนชายขอบ ทั้งชนบทและในเมืองใหญ่ เจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศ กลับไม่ได้รับการตอบสนองเจตจำนงทางการเมือง เพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ขณะที่ทรัพยากรของประเทศถุกบุกรุกและเกิดการแย่งชิง ความมั่งคั่งร่ำรวยกลับตกอยู่ในมือของคนแค่หยิบมือเดียว กลายเป็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างมหาศาล ทำให้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเครื่้องมือของฝ่ายการเมือง ความทุกข์ยากของแผ่นดินได้กลายเป็น ความขัดแย้งทางโครงสร้างทั้งความคิดทางการเมือง และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

      ด้วยเหตุนี้วาระแห่งการเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 มีความสำคัญและยิ่งตอกย้ำว่า การบริหารบ้านเมืองที่เป็นเรื่องของการจัดสรรประโยชน์ของชาติ จึงไม่อาจปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองเพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป พวกเราสมัชชาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี จึงขอประกาศเจตนารมณ์การเลือกตั้งและได้ร่วมกันสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเ็ป็นวาระประชาชนเพื่อเสนอต่อพรรคการเืมืองทุกพรรค ดังนี้

      1. ให้่ทบทวนแผนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่และแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนักทุกประเภททุกชนิดที่จะลงมาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อันจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

      2. ให้ยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสารเคมีอันตรายที่ใช้เกี่ยวกับการเกษตรกรรม และประกาศห้ามใช้สารเคมีอันตรายทุกชนิด ทีี่ประเทศผู้ผลิตยกเลิกไม่ใ่ช้ในประเทศตนเองแล้ว รวมทั้งผลักดันให้มีการผลิตและใช้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพให้เต็มพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

      3. ผลักดันให้เกิดกองทุนประกันความเสี่ยงภาคเกษตรกรของจังหวัดจันทบุรีในทุกมิติ (ทั้งผลผลิตและภาวะภัยพิบัติ) บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

      4. ผลักดันการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการและการตัดสินใจให้เ็ป็นของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การจัดสวัสดิการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย โดยให้ประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการทุกกระบวนการ

      5. จัีดให้มีกลไกหนุนสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น ทุกระดับ อย่างเป็นรูปธรรม

      6. เราขอสนับสนุนสมุดปกขาว "ข้อเสนอ วาระประชาชน ในการเลือกตั้ง 2554 " ของเครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และ แถลงการณ์ร่วมของภาคีเครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทยภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก 12 จังหวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554
     การยื่นข้อเสนอให้กับตัวแทนจากพรรคการเมือง     ร.ต.ต. ปัญญวัฒน์ กล่าวกับตัวแทนพรรคหลังจากการยื่นข้อเสนอให้กับตัวแทนจากพรรคการเมือง

     การมอบหนังสือรับรองการเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล 12 สภา     ร.ต.ต. ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต กล่าวสรุปปิดเวทีในช่วงบ่าย

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

การเล่าเรื่อง ไอ้เนรคุณ และบทกวีที่ฝากไว้
            สุเวศน์ ภู่ระหงษ์กับช่วงก่อนเข้าสู่รายการภาคบ่าย กับการเล่าเรื่อง ไอ้เนรคุณ
ในการอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

การขยายเครือข่ายเฟ้นหาสมาชิกและแนวร่วม ของกลุ่มดินรักษ์ฟ้า

          ผ่านไป 7 วันหลังพบสมาชิกกลุ่มดินรักษ์ฟ้า (บันทึกวิดีโอนี้ เมื่อ 27 มิ.ย.54 - 17.30 น.) "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" ได้บอกถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว ในการขยายเครือข่าย เฟ้นหาสมาชิกและแนวร่วม

          พร้อมทั้งแนะนำสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับในหลวงที่กลุ่มดินรักษ์ฟ้าไม่เคยคิดถึงสถา­นที่และกลุ่มเป้าหมายนี้มาก่อนเลยในชีวิต และพูดถึงรูปแบบ ลักษณะการจัดนิทรรศการ เพื่ออยากให้ทำผลงานการเผยแพร่เรื่องราวของในหลวง เป็นงานที่มีชีวิต และมีวิญญาณ
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนและการหาผู้สนับสนุนต่างๆ ซึ่งทีมงานกลุ่มดินรักษ์ฟ้ายังไม่เคยคิดถึงประเด็นเหล่านี้ แต่ "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" มองไปถึงวันที่กลุ่มโต มีผู้สนับสนุน และได้วางแนวทาง เสาะหาสิ่งต่างๆ เพื่อให้ทุกสิ่ง เป็นจริงภายในปีมหามงคล 84 พรรษานี้

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

78 ภาพบรรยากาศภาคบ่าย การพัฒนาศักภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น จ.จันทบุรี 27 มิ.ย.2554

photo

photo

photo


            ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง,สภาองค์กรชุมชน, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ร่วมกันจัดการจัดการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น จ.จันทบุรี โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนจาก 53 ตำบลเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในภาคบ่าย ได้มีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับตำบล/ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด และการบริหารจัดการโครงการ และได้มอบคู่มือการปฏิบัติการ ให้กับตัวแทนสภาองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมงาน นี่คือ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมในภาคบ่าย เมื่อ 27 มิถุนายน 2554photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


photo

photophoto

photo

photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photophoto

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo

photo+++
photophoto

photo


photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo

photo
photo

photo

photo

photo


photo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS