Powered by Blogger.
RSS

ที่มา และแนวคิดของการเขียนเพลงพระปกเกล้า

            สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้กล่าวถึงการเขียนเพลงพระปกเกล้า ซึ่งมีผู้ฟังเพลงนี้แล้วชื่นชอบ และตั้งข้อสังเกตว่า หยิบมุมมองในการเขียนบทเพลงเกี่ยวกับรัชกาลที่ 7 ต่างจากการรับรู้ของคนทั่วไป ซึ่งสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้ทำการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด จนเขียนเป็นเพลงนี้ออกมา
            ส่วนสำคัญ คือ การเน้นข้อความ "อำนาจ ให้ประชาชน ไม่ใช่ของชนหมู่ใด" ซึ่งเป็นสิ่งที่สะ้ท้อนสภาพการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันว่า เป็นดั่งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าได้ตรัสไว้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่หยิบยกมาพูดในวิดีโอนี้ ที่ว่า  คนส่วนน้อยได้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศมากกว่าคนส่วนใหญ่ ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญอย่างยิ่ง ดังพระดำรัสของรัชกาลที่  7 ที่ทรงตรัสไว้


            อีกหนึ่งประเด็นสำคัญในเนื้อเพลง คือ เนื้อหาที่กล่าวถึง พระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของเหล่าเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่กราบไหว้ เคารพบูชา พระนางเจ้ารำไพพรรณี และมีการนำไปตั้งเป็นชื่อสถาบันอย่าง มหาวิทยาลับราชภัฏรำไพพรรณี (เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. )อีกด้วย จึงได้อธิบายส่วนสำคัญในบทเพลงนี้ ในวิดีโอด้วย            ส่วนสำคัญของเนื้อเพลงที่พยายามย้ำเตือน เกี่ยวกับเรื่องการสอนประชาธิปไตย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อออกมาในบทเพลงนี้


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment