Powered by Blogger.
RSS

ถอดบทวิทยุ รายการรักพ่อ ๖ เมื่อ ๑๔ ต.ค.๒๕๕๔

ถอดบทวิทยุ รายการรักพ่อ ตอนที่หก ๑๔ ต.ค.๒๕๕๔
เพลงไตเติ้ลเข้ารายการ...

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ รักพ่อ รายการรักพ่อ เกิดขึ้นจากการรวมตัว ร่วมใจ ของกลุ่มบุคคล ที่มีความรักชาติ หวงแหนแผ่นดิน และ จงรักภักดีต่อพ่อ องค์พระภูมิพล เกิดจากอุดมการณ์ และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้า ยึดมั่นในความเป็นธรมของสังคม ยึดความถูกต้องในการก้าวเดิน ในแต่ละย่างก้าว ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ร่วมกิจกรรม พิสูจน์ความตั้งใจ พิสูจน์หัวใจกันมา จนเป็นกลุ่ม รักพ่อภาคปฏิบัติ และเป็นที่มาของรายการ รักพ่อ รักพ่อ รักพ่อ...

สวัสดีครับท่านผู้ฟัง กระผมนายสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ รักพ่อ ครับคนที่มีความรักพ่อ มีความกตัญญู ย่อมมีชีวิตที่เจริญทุกคนครับ เอ่อ ท่านผู้ฟังครับ เราจะเห็นว่า รอบๆบ้านเรา เกิดปัญหาอุทกภัยกันมากมายเลยทีเดียว หลายชีวิตต้องตกระกำลำบาก เพราะภัยจากน้ำ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่ทรงตรัสแก่พวกเราชาวไทยหลายครั้งหลายคราวว่า น้ำคือชีวิต หลักสำคัญที่ว่า ต้องมีน้ำ น้ำอุปโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่กับที่นั่น ถ้ามีน้ำ เราอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่ไฟฟ้า คนอยูได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 ครับ เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงลึกซึ้ง และสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำ พระองค์จะลึกซึ่งมากในเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับ สังคมไทยมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม การปลูกข้าวเป็นผลผลิตของคนส่วนใหญ่ ฝนประเทศ วิถีชีวิตของคนเพาะปลูกข้าว จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการรังสรรวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมการเมือง การปกครอง วัฒนธรรมการกินการอยู่ วัฒนธรรมทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมทางภาษาและตลอดจนการแสดงออกต่างๆ ซึ่งรวมเรียกว่า เป็นวัฒนธรรมข้าว แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ไม่ได้เน้นการพัฒนาด้านในด้านหนึ่งเป็นสำคัญ แต่ทรงให้ความสำคัญและเน้นการพัฒนาในทุกด้าน อย่างสัมพันธ์กัน ทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาเช่นนี้ จะเป็นผลให้เกิดความสมดุลต่อการพัฒนาประเทศ และกล่าวได้ว่า วิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยการยึดหลัก ความต้องการที่แท้จริง ของประชาชน สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และประเพณีของสังคมในชุมชนนั้นเป็นหลัก น้ำคือชีวิตของราษฎร ในหลวงของเรา จึงทรงงานอย่างหนัก เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ อยู่เย็นเป็นสุข มีงานทำ ตามอัตถภาพ พระปรีชาสามารถในการจัดการทรัพยากรน้ำ ให้เพียงพอต่อการกินอยู่ของพสกนิกร ผ่านแนวพระราชดำริมากมาย จนได้รับขนานพระนามว่า ครูทรัพยากรน้ำของแผ่นดิน ท่านผู้ฟังครับ หลังจากฟังพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้ว ก็อยากให้ท่านฟังเพลงสักเพลงหนึ่ง เพลงน้ำคือชีวิต เชิญรับฟังครับ

(เปิดเพลง น้ำคือชีวิต)

สปอตรักพ่อ
"พระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทย เกริกก้องเกรียงไกร อยู่ในใจคนเราทุกคน..... วันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 ขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง กำลังทนทุกข์หนักกับสภาพน้ำท่วมขัง น้อยคนที่จะรู้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำลังทรงพยายาม หาหนทางบรรเทาทุกข์ ให้พวกเขาอยู่อย่างเงียบๆ วันนั้น รถพระที่นั่ง แวนแวกคอเนีย แล่นออกจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ราวบ่ายสามโมงเศษๆ สู่ถนนศรีอยุธยา เลี้ยวขวา เข้าถนนเพชรบุรี มุ่งสู่ถนนบางนา-ตราด ไม่มีหมายกำหนดการ ไม่มีการปิดถนน แม้แต่ตำรวจท้องที่ ก็ไม่ทราบล่วงหน้า รถยนต์พระที่นัง ชะลอเป็นระยะๆ เพื่อทรงตรวจดูระดับน้ำ จนเมื่อถึงคอสะพานสร้างใหม่ ที่คลองลาดกระบัง จึงเสด็จลงจากรถพระที่นั่ง เพื่อทรงหารือ กับเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จ ทรงฉายภาพด้วยพระองค์เอง ทรงกางแผนที่ทอดพระเนตรจุดต่างๆ จนถึงเวลาบ่ายคล้อย รถยนต์พระที่นั่ง จึงแล่นกลับ เมื่อถึงสะพานคลองหนองบอน รถพระที่นั่งหยุดเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายภาพบริเวณน้ำท่วมและทรงศึกษาแผนที่ร่องน้ำอีกครั้ง ปรากฏว่าชาวบ้านทราบข่าว ในหลวงมาดูน้ำท่วม ต่างก็พามาชมบารมี นับร้อยๆคน จนทำให้การจราจรบนสะพาน เกิดติดขัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงโบกพระหัตถ์ ให้รถขบวนเสด็จ ผ่านไปจนเป็นที่เรียบร้อยด้วยพระองค์เอง..... จัดทำโดย กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ..."

เออ หลังจากที่ท่านได้รับฟังเพลงผ่านไปนะครับ ผมคิดว่าคนไทยทุกคน ตอนนี้นะครับ อทจจะอยู่ในที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม แต่ก็คงอยากจะร่วมบริจาคสิ่งของ ไปยังคนที่เดือดร้อน เพราะคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว ก็อยากจะขอเชิญทุกท่านนะครับ ร่วมปันน้ำใจ บริจาคเงิน และสิ่งของได้ที่ สภากาชาดไทย นะครับ จะรู้สึกว่าเรามีความสบายใจนะครับ ..สภากาชาดไทยนี่ก็เป็น.. พูดง่ายๆคือ ก็เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอยู่แล้วนะครับ เหมือนกับว่า เราได้ทำบุญร่วมชาติกับพระองค์ โบราณบอกว่า ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน ชาติหน้าเราก็จะได้มาพบกันใหม่ ก็ด้วยความรู้สึกมีความเชื่อว่า ถ้าเราได้ทำบุญร่วมชาตินะครับ ตักบาตรร่วมขัน ได้บริจาคสิ่งของร่วมกันกับพระองค์ โอกาสหรือชาติหน้า ถ้ามีจริงเราจะได้พบ พระองค์อีกครั้งนึง ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีน้ำพระทัยอันใหญ่หลวงของเรา ทรงพระปรีชาสามารถที่จะดูแลพสกนิกรของพระองค์ ทุกๆเรื่องนะครับ ก็อยากจะบอกว่า มาร่วมกันบริจาคไปยังสภากาชาดไทย ถ้าหากว่า สงสัยอย่างไร อยากจะทราบรายละเอียดก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสภากาชาดไทย จำให้แม่นนะครับ 1664 อีกครั้งครับ 1664 หรือทางโทรศัพท์ 02-251-7853 -6 ... มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นี่ก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งที่อยู่ในโครงการของพระองค์นะครับ ก็โทรศัพท์ 02-2829596 และ 02-281-1902 นี่ก็เป็นเรื่องที่เรา น่าจะมีความอุ่นใจและก็สบายใจถ้าได้ทำบุญร่วมกับพระองค์

ท่านผู้ฟังครับ เรื่องน้ำท่วม ผมจำได้เมื่อปีที่แล้ว เมื่อเดือนตุลา ปี 2553 ก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นในประเทศไทย แต่ไม่รุนแรงเหมือนปีนี้นะฮะ ปีนี้เดือดร้อนมากเลย เดือดเนื้อร้อนใจไปทั่วถึงทีเดียว หลายจังหวัด อยากจะบอกว่า ค่อนประเทศเลย เมื่อปีที่แล้วผมได้ร่วมกับคุณไก่ แมลงสาบ เคยเขียนเพลงไว้เพลงนึง เพลงน้ำท่วมไทย น้ำใจท่วมท้น ภาพที่ได้เห็นคนไทย พยายามที่จะบริจาคใครมีมากก็บริจาคมาก ใครมีน้อยก็บริจาคน้อย ตามอัตภาพของตนเองและบางคนนี่ อาจจะไม่มีทรัพย์สินไปบริจาค ก็ไปช่วยครับ ไปเป็นแรงกายแรงใจ ไปช่วยจัดของช่วยทำสารพัด ทำอะไรก็ได้ที่จะผ่อนทุกข์คลายเศร้าให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับ ฉะนั้นแล้วเราจึงได้เขียนเพลงไว้ เพลง น้ำท่วมไทยน้ำใจท่วมท้น ตอนนี้เพลงนี้คุณไก่ แมลงสาบ ได้นำมาทำดนตรีใหม่ ก็มี อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็ทำดนตรี .. ดนตรีของ อ.ธนิสร์นี่จะมีเอกลักษณ์นะครับ จะมีเสียงขลุ่ยที่โฆยหวน นิ่มนวล คือได้ยินเสียงขลุ่ยนี่แล้วรู้เลยว่า นี่คือ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นผู้เป่าขลุ่ย แล้วก็มีศิลปินร่วมมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นวงแฮมเมอร์ นี่ก็รู้ฝีมือกันครับ ก็มีคนด่านเกวียน คีตาญชลี จ่าหรอย เฮนรี่ ต่าย ศรัณพร ไก่ แมลงสาบ ก็จะมาขับร้องเพลงนี้ร่วมกัน แต่ผมไม่ได้ไปร่วมกับเค้านะครับ เพราะว่า ไม่ว่างจริงๆ แล้วก็การที่จะรวมตัวศิลปิน ระดับนี้ที่มาร่วมร้องด้วยกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ไก่ แมลงสาบเค้าทำได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆ และก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เพลงนี้สู่พี่น้องชาวไทย ด้วยความรู้สึกห่วงใย และได้เห็นใจคนไทยด้วยกันที่มีน้ำจิตน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคสิ่งของ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะให้ คนไทยด้วยกันที่กำลังรับทุกข์ ได้ผ่อนคลาย ก็อยากจะให้ฟังเพลงซะเลยนะครับ เพลง "น้ำท่วมไทย น้ำใจท่วมท้น" เชิญรับฟังครับ

(เปิดเพลง น้ำท่วมไทย น้ำใจท่วมท้น)

ครับท่านผู้ฟังครับ เมื่อกี้เราฟังเพลงกันไปแล้ว น้ำท่วมไทย น้ำในท่วมท้น บางท่านก็เอ้ เราจะบริจาคอะไรกันดีน้อ เพื่อจะให้ ผ่อนคลายความทุกข์ร้อนให้แก่พี่น้องคนไทยที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่นะครับ ทางเวบไซต์ท็อปเทนไทยแลนด์ ดอทคอม ได้พยายามที่จะไปหาอันดับความจำเป็นมาให้เรา ได้เข้าใจ และสู่ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ ผมจะเริ่มตั้งแต่อันดับที่สิบนะครับ ไปจนถึงอันดับที่หนึ่ง อันดับที่ 10 ได้แก่ เสื้อชูชีพ ครับ การบริจาคเสื้อชูชีพยังอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก และส่วนหนึ่งจะมีแต่ไซส์ผู้ใหญ่ ทำให้เด็กๆหลายคนในพื้นที่ประสบภัย ไม่มีเสื้อชูชีพเลย ... อันดับสิบคือ เสื้อชูชีพครับ อันดับที่ 9 นะครับ ท่านผู้ฟัง สำคัญไม่น้อยทีเดียว เรือครับ ..อันดับที่เก้าได้แก่เรือ แน่นอนว่า ที่น้ำท่วมสูง การจราจรโดยรถยนต์ จึงโดนตัดขาด ดังนั้นการสัญจร หรือการที่จะหนีเอาชีวิตรอด และจะนำทรัพย์สินที่จะให้รอดจากน้ำท่วมไปได้ก็ต้องใช้ทางเรือ หรือทางอากาศ ดังนั้น เรือจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ไม่แพ้สิ่งอื่นเลยทีเดียว อันดับที่ 8 ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง หลายคน พออ่านถึงข้อนี้ก็อาจจะสงสัยว่า จะเอาไปทำอะไรกัน คำตอบที่มี ที่ทีมงานท็อปเทนไทยแลนด์ดอทคอม ได้เก็บข้อมูลมานะครับ คือ การเฝ้าระะวัง หรือแม้แต่การสร้างคันน้ำคันดิน ตั้งกระสอบทราย เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วม จึงต้องใช้แรงกายอย่างมหาศาลนะครับ ดังนั้น การออกแรงอะไรก็ดี จะต้องกระตุ้นด้วยอะไรที่มันชื่นใจ ให้เกิดพลังที่จะทำงานด้วยกัน เพราะทุกคนทำงานกันแบบ หามรุ่งหามค่ำทีเดียว มาอันดับที่ 7 เสื้อผ้า และชุดชั้นใน ที่ก็สำคัญ อันดับที่ 7 เนื่องจากผู้ประสบภัยต้องหนีน้ำท่วมอย่างกระทันหัน ดังนั้น สิ่งของจำเป็นสิ่งแรกๆ ที่ผู้ประสบภัยจะหยิบฉวยติดมือมา ทีมงานท็อปเทนไทยแลนดอทคอมก็คาดว่าคงจะไม่ใช่เสื้อผ้า และชุดชั้นในแน่ๆ การจะให้ผู้ประสบภัยได้ใส่เสื้อผ้าและชุดชั้นในนานๆ ต้องไม่ดีต่อสุขภาพและร่างกายอย่างแน่นอน ดังนั้น เสื้อผ้าและชุดชั้นใน จึงเข้ามาอยู่ที่อันดับที่ 7 นะครับ อันดับที่ 6 นะครับท่านผู้ฟัง สำคัญมากทีเดียว ไหนจะต้องไปเก็บสัมภาระให้ได้แล้วยังจะปลอดภัยจากน้ำ ก็คือ ถุงดำครับ .. อันดับที่ 6 ถุงดำ เจ้าถุงสารพัดประโยชนนี่ยิ่งกว่าโดเรม่อนซะอีก ว่าไปงั้น ที่สามารถนำถุงใส่เสื้อผ้าของผู้ป่วย ที่ทิ้งขยะที่เน่าเสียต่างๆ หรือแม้แต่ส้วม ทีมงานท็อปเทนไทยแลนด์ดอทคอม บอกว่า ยิงกว่าโดเรม่อนอีก อันดับที่ 5 ครับท่านผู้ฟัง ได้แก่ ยารักษาโรค บางครั้งก็มีความเครียด ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ ถูกน้ำมากๆนี่ สำคัญมากครับ ยารักษาโรค ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสภาวะภัยเช่นนี้นะครับ นั่นก็คือ โรคภัยไข้เจ็บ ที่มากับน้ำ ทั้งไข้หวัด ท้องร่วง น้ำกัดเท้า และเจ้ายุงลาย .. บรรยายุงลายทั้งหลายนี่ก็จะมากัดมาทำให้เกิดความคัน นำความไข้มาให้ด้วย ยาที่ผู้ประสบภัยต้องการ ก็ต้องเป็นจำพวก พารา ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ปวด แก้ไอ ยาทากันยุงเป็นต้นนะครับ นี่อันดับที่ 5 อันดับที่ 4 ก็ได้แก่ ไฟฉายครับ .. ส่วนใหญ่พอมีน้ำท่วมมากๆ เค้าก็จะตัดไฟ ก็จะไม่มีไฟใช้กัน ก็จะต้องเป็นไฟฉายนะครับ และเทียนไข พื้นที่ประสบภัยทั้งหมดจะถูกตัดไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายของผู้ประสบภัยเอง ดังนั้น เมื่อไม่มีไฟฟ้า แสงสว่างในยามค่ำคืน ของผู้ประสบภัยจึงต้องอยู่ในความมืด ดังนั้น ไฟฉายและเทียนไขจึงเป็นสิ่งที่ จำเป็นอย่างมาก และเข้ามาเป็นอันดับที่ 4 อย่างไม่ต้องสงสัย อันดับที่ 3 ได้แก่ ผ้าอนามัย การบริจาคสิ่งของหลายคน ลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดของสุภาพสตรีไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ สิ่งของที่หลายๆคนไม่ทันคิด แต่จำเป็นสำหรับสุภาพสตรีหลายๆท่าน ดังนั้น ก่อนที่จะแพคถุงยังชีพ อย่าลืมนะครับ ที่จะใส่ผ้าอนามัยไปด้วย อันดับที่ 2 ครับ ทุกคนต้องมี กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับ อันดับที่ 2 ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จในที่นี้คือ อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะครับ สามารถรับประทานได้ทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมาก เนื่องจากพื้นที่ประสบภัยบางแห่ง ไม่สามารถแม้จะประกอบอาหารเองได้เลย บางแห่งท่วมถึงหลังคา แค่มีชีวิตรอด ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับ ดังนั้น อาหารสำเร็จรูปจึงจำเป็นอย่างยิ่งในสถานะเช่นนี้นะครับ อันดับที่ 1 ครับท่านผู้ฟัง สำคัญที่สุดเลย เค้าบอกว่า คนเรานี่ อดอาหารได้ถึง 7 วัน แต่น้ำนี่ได้เพียงสามวันนะครับ ฉะนั้น ถ้าสิ้นน้ำก็ลำบากเหมือนกัน อันดับที่ 1 ได้แก่ น้ำดื่ม แทบจะไม่ต้องเดากันเลยว่า สำหรับอันดับหนึ่ง อย่างที่เรารู้ๆกันดีว่า น้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์พอๆกับอากาศ ดังนั้นในสภาวะน้ำท่วมยิ่งในพื้นที่ประสบภัย ผู้ประสบภัยไม่สามารถหาน้ำดื่ม หรือแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดได้ สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือ น้ำดิ่มสะอาดๆนี้แหละครับ ที่จะทำให้ผู้ประสบภัยสามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยได้ ... อันนี้ก็อีกหนึ้งเพลงนะครับที่เขียนไว้เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเพลง ไทยช่วยไทย ก็ร่วมเขียนกับคุณไก่ แมลงสาบ ตอนนี้คุณไก่ แมลงสาบ ก็นำไปทำดนตรี ก็คนเดิมครับ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เพลงนี้ท่านใส่แซกให้นะครับ ในการเป่าแซก ก็เพราะทีเดียว และก็ให้เป็นจังหวะๆ ที่มันสนุกๆซักนิดนึง เป็นลักษณะจังหวะสามช่าอะไรอย่างนี้นะครับ ให้เกิด มีความสุขขึ้นนะครับ และก็เป็นการปลอบใจท่านผู้ที่ประสบอุทกภัยทุกท่านนะครับ ก็เช่นเดิมครับ มีแฮมเมอร์ มีคนด่านเกวียน คีตาญชลี จ่าหรอย เฮนรี่, ต่าย ศรัญพร ไก่ แมลงสาบ .. เรียบเรียงเสียงดนตรีอย่างไพเราะเพราะพริ้งโดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เชิญรับฟังครับ ..เพลงไทยช่วยไทย

(เปิดเพลงไทยช่วยไทย)

ครับ หลังจากฟังเพลง ไทยช่วยไทยแล้ว เป็นไงครับ หัวใจค่อยๆชื้นขึ้นมาสักนิดมั้ย เราได้แสดงถึงการมีน้ำใจของคนไทย วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ ประเทศไทยนี่เกิดขึ้นติดต่อกันสองปีแล้วนะครับ ปีที่แล้วก็ช่วงเดือนตุลาคม ผลจากพายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อนและก็พายุดีเปรสชั่น ที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ ลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย ทำให้ฝนตกต่อเนื่องยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นความผิดปกติของวงจรธรรมชาติที่เคยมีมาในแต่ดั้งเดิม ภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ถี่รุนแรงขึ้นเนี่ย ประเทศไทยพูดตามภาษากฏแห่งกรรม ก็คือ ธรรมชาติกำลังจะเอาคืน แก้แค้นคนไทยที่ย่ำยี ทำลายธรรมชาติ การทำลายธรรมชาติของคนไทยโดยเฉพาะป่าต้นน้ำ และป่าไม้ที่เป็นตัวอุ้มน้ำและชะลอน้ำฝนตามธรรมชาติทำให้ประเทศไทยร้อนขึ้น ส่งผลให้ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่เลวร้ายขึ้น และรุนแรงขึ้น ภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม ท่านทราบไหมว่า คนไทย โดยเฉพาะ... จริงๆก็ไม่อยากจะพูดนะ แต่ก็จำเป็นต้องพูด เพราะเค้ามีคนกลุ่มน้อยๆกลุ่มหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์ไป ที่เค้าเรียกกันว่า นายทุน แล้วก็อาจจะมีข้าราชการที่เห็นแก่ตัว สมคบกันตัดต้นไม้ทำลายป่านะฮะ เท่าไรๆก็ไม่รู้จักจะพอ นะฮะ ก็เป็นที่มาของการที่ ธรรมชาติเอาคืน คุณหมอประเวศ วะสี ท่านเคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมไทยว่า คนไทยทำลายตนเอง ทำลายสิ่งแวดล้อมของตัวเอง ทำลายพื้นที่ป่าไม้กว่าร้อยละ 60 จนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 นะฮะ เราไม่คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ต้องอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ เมื่อคนไทยเป็นอย่างนี้ วันนี้ ธรรมชาติจึงเอาคืน ถ้าคนไทยไม่อยากเจอภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่มที่รุนแรงเช่นนี้อีก ในอนาคตสิ่งที่ทุกคนต้องทำ ทันทีในวันนี้ก็คือ ใช้ชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการทำลายธรรมชาติลง ต่อต้านและลงโทษคนทำลายป่า อย่างจริงจัง ไม่ว่ายากดีมีจนหรือปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรักษาธรรมชาติร่วมกันเพื่อช่วยลดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต

(เปิดเพลงน้ำ - สุรสีห์ อิทธิกุล)

เมื่อประมาณปี 2534 ได้เขียนเพลงไว้หนึงเพลงนะครับ เพลง "สิ่งแวดล้อม" ก็จะไปแสดงสดที่ไหนก็จะเป็นการเสภามั่ง แหล่บ้างอะไรบ้าง แล้วระยะหลังนี่ก็มาพบกับคุณไก่ แมลงสาบ ก็นำไปใส่ทำนองเป็นเพื่อชีวิต ก็เลยเป็นเพลงสิ่งแวดล้อม ผมได้เห็นการทำลายธรรมชาติของมนุษย์นี่ มนุษย์ทำลายมากนะครับ เค้าบอกว่า สัตว์บนโลกใบนี้นะครับ ไม่ใใครจะทำลายธรรมชาติมากกว่ามนุษย์นะครับ ต้นไม้ก็ติด ภูเขาก็ระเบิด ต้นไม้ก็ยังมีโอกาสได้ขึ้นทดแทนได้ แต่ภูเขานี่หมดสิทธิ์เลยนะครับ ตัดแล้วก็ด้วยเลย ไม่งอกขึ้นมาอีกแล้ว อันนี้ คือ การทำลายธรรมชาติ แล้วก็หนองน้ำ คลองบึง คลองน้ำ แก้มลิงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดให้คนไทยได้แก้ไขน้ำท่วม น้ำบ่า น้ำอะไรก็ตามทีเนี่ย ได้ถูกถมเป็นโรงงาน ห้างร้าน บ้านจัดสรร ทั่วประเทศไทยนี่ไม่เท่าไหร่นะครับ แก้มลิงโดยธรรมชาติ ก็ถูกถมลงไป กลายเป็นโรงงานไป ฉะนั้น พอน้ำมาทวงคืน ก็กลายเป็นที่เก็บน้ำซะ ก็ลำบากเดือดร้อนกัน ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่า การทีจะฟื้นฟูป่าให้ดีขึ้นมาเนี่ย ไม่ใช่หมายถึงไปปลูกทดแทน ทิ้งไว้เฉยๆยี่สิบปี อย่าไปยุ่งอย่าไปทำลายอย่าไปจัดแจงเองนะครับ เพราะธรรมชาติต้องรู้ว่า ตรงนี้ควรจะเป็นต้นไม้ชนิดใด พืชชนิดไหนที่จะขึ้นให้เหมาะสมกับพื้นที่ อากาศและก็พื้นดิน ธรรมชาติดูแลธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ไปยุ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่า เราไม่ต้องไปปลูก เพียงแต่ทิ้งไว้อย่าไปยุ่งอย่าไปทำลาย ป่านั้นก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ภายใน 20 ปี

(เปิดเพลง)

ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปในเวบไซต์ของกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ ท่านผู้ฟังครับ เห็นภาพ อ่านหนังสือ อ่านข้อความอ่านบทความที่เค้าลงพื้นที่แล้ว ขนลุกครับ กลุ่มคนรักพ่อภาคปฏิบัติกำลังลงไปทำกิจกรรมปกป้องศิริราช ทำไมรู้มั้ยครับ พ่ออยู่ที่ไหน เค้าก็จะไปดูแลปกป้องที่นั่น ยามเมื่อพ่อจะมีภัย เค้าก็จะไปเพื่อปกป้อง ตอนนี้ระดับน้ำริมเจ้าพระยา เอ่อท่วม กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติประกาศเชิญชวนอาสาสมัครมาร่วมกัน กั้นกระสอบทราย ก่อทราย ช่วยกันขนทราย ทำพนังกั้นน้ำ ขอรับบริจาคกระสอบ ประกาศหาผู้อาสาสมัครทุกๆวัน กิจกรรมต่อเนื่องปกป้องบ้านของพ่อ เค้าทำอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย และก็ตั้งอกตั้งใจที่จะทำ นะครับ เชิญชวนพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลาย มาร่วมแรงร่วมใจ คือ สละทั้งแรงกายแรงใจ แล้วก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนที่รักพ่อ มาช่วยกัน ปกป้องให้พ่อเรา อยากจะบอกว่า คนกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติเนี่ย มีน้ำใจจริงๆ มีความกตัญญู จงรักภักดีอย่างลึกซึ้งนะครับ เราจะเห็นจากการกระทำของเค้าทุกๆคน ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจ ขยันขันแข็ง มุมานะ ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย ต้องขอขอบคุณจริงๆในนามของคนไทยนะครับ ในนามของคนไทมยทั่วประเทศอาจจะไม่มีโอกาสเหมือนท่านนะครับ แต่ท่านได้ทำแทนคนไทยทุกคนนะครับ ที่มีจิตใจรักพ่อ นะครับ ..

ท่านผู้ฟังครับ รายการรักพ่อ ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการรักพ่อมาทุกครั้ง แล้วก็ขอขอบคุณ กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติด้วยใจจริงนะครับ ที่ท่านลงพื้นที่ปฏิบัติเพื่อปกป้องพ่อของเรา ยามเมื่อพ่อจะมีภัย เค้าจะไปเพื่อปกป้อง ดูแลปกป้องพ่อของเรานะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมมือร่วมใจที่จะ ปกป้องเช่นกันครับ และก็คงจะลืมไม่ได้ การที่เราจะใช้เสียงสื่อมาถึงท่านผู้ฟังก็ต้องใช้ห้องบันทึกเสียง ก็ต้องขอขอบคุณห้องบันทกึเสียงสีงหา จันทบุรีครับ มาใช้บริการกันเป็นประจำ และช่วยทำให้รายการของเรามีความเพราะพริ้งขึ้น ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟัง คิดดี มีความกตัญญู รู้คุณ ถือว่าเป็นบุญของตัวเราเองที่ได้คิดได้ คนที่คิดได้ในเรื่องนี้ จะมีความเจริญทุกคนนะครับ สุดท้ายก็ขอให้ท่านสุขภาพดี มีเงินใช้ คิดดีมีแต่กำไร สวัสดีครับ

(เปิดเพลงจนจบรายการ)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment