Powered by Blogger.
RSS

13 VDO บรรยากาศช่วงเช้าเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


บรรยากาศการร่วมร้องเพลงพระภูมิพล ในช่วงเปิดเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต ประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ในช่วงเปิดเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ รองประธานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวเปิดงาน


ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ รองประธานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวปาฐกถาพิเศษ "สำนึกพลเมือง" ในช่วงเปิดเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพลงฉ่อย ในเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


กลองยาวเปิดเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


คุณกุ้ง อินทิรา กล่าวถึงความเป็นมาของการขับเคลื่อนร่างแผนชุมชนท้องถื่นจัดการตนเอง และเริ่มแบ่งกลุ่ม ในเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


ตอบคำถาม และการแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม รับฟังความคิดเห็นร่างแผน "ชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการตนเอง" ในเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

แบ่งกลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็นร่างแผน "ชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการตนเอง"


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment