Powered by Blogger.
RSS

บทพูด "แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน" (๑)

          แหล่งโบราณคดีมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

         แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน จัดอยู่ในยุคสมัยที่นิยมตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบเนินสูง และอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจดำรงชีพด้วยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากบริเวณที่ราบริมน้ำเหมาะแก่การเพาะปลูกและอาจจะยังคงมีการเก็บของป่า ล่าสัตว์อยู่ด้วย (ซึ่งไม่เหมือนแหล่งโบราณคดีเขาแก้ว ที่อยู่ในเขตพื้นที่โป่งน้ำร้อนเช่นกัน ที่นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ในถ้ำภูเขาหินปูนซึ่งเป็นที่สูง และไม่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติจนเกินไป การดำรงชีพของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาแก้วนี้ น่าจะดำรงชีพด้วยการเก็บของป่าและล่าสัตว์เป็นอาหาร โดยการพบเศษกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ที่พบอยู่ปะปนกับเครื่องมือหินกะเทาะ) แหล่งโบราณคดีเขาแก้วน่าจะเป็นมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ยุคแรก และยุคต่อมาก็คือ แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน ยุคสมัยที่มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ รู้จักการทำเครื่องมือหินขัดและภาชนะเครื่องดินเผาชนิดต่างๆ ลักษณะของพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอนเป็นเนินดินที่ราบเชิงเขา พื้นที่จะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเอียงไปด้านทิศเหนือ โดยมีลำน้ำเก่าเป็นขอบเขตมีภูเขาล้อมรอบทั้ง ๔ ด้านคือ เขาตาชะเมาอยู่ทางด้านทิศเหนือ เขาโกนและเขาแก้วอยู่ทางด้านทิศตะวันออก เขากระถินและเขาโสมอยู่ทางด้านทิศใต้ ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็จะมีลำน้ำขนาดใหญ่ขนาบอยู่ ๒ ข้าง คือ ลำน้ำคลองบอนและลำน้ำคลองทึน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment